Skip to main content Skip to main menu

Labour Court - Strategic Plan

Labour Court Strategic Plan 2022-2024

The mission of the Labour Court is “To provide high quality, fair and impartial arrangements for the resolution of industrial disputes and the determination of appeals in disputes based on employment law.”

 

Following on from the previous Strategic Plan (2019-2021), this strategic plan aims to set goals and objectives for the Labour Court to support and continue to deliver on this mission for the three-year period 2022 – 2024.

The plan has been developed in the context of the significant disruption resulting from the Covid-19 pandemic and reflects the changed environment in which we all now operate.

Labour Court-Strategic Plan 2022-2024

Labour Court Strategic Plan 2019 - 2021

An Chúirt Oibreachais Plean Straitéiseach 2022-2024

Is é misean na Cúirte Oibreachais “socruithe ardchaighdeáin, cothroma agus neamhchlaonta a sholáthar chun díospóidí caidrimh thionsclaíoch a réiteach agus cinntiúchán a dhéanamh ar achomhairc i ndíospóidí bunaithe ar an dlí fostaíochta.”

 

Ag leanúint ar aghaidh ón bPlean Straitéiseach roimhe seo (2019-2021), is é is aidhm don phlean straitéiseach seo spriocanna agus cuspóirí a leagan síos chun go mbeadh an Chúirt Oibreachais ábalta tacaíocht a thabhairt agus leanúint den mhisean a chur i bhfeidhm don tréimhse trí bliana 2022 – 2024. Forbraíodh an plean i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus na hathruithe suntasacha a tharla dá barr, agus is léiriú é an plean ar an timpeallacht athraithe ina bhfuilimid ar fad ag oibriú.

An Chúirt Oibreachais - Plean Straitéiseach 2022-2024